Obchodné Podmienky

Napísal Cavern s.r.o.

Tovar objednaný zákazníkom bude dodaný od min.2 do max. 30 dní od obdržania záväznej objedávky. V prípade že tovar nie je dostupný, bude o tom zákazník informovaný telefonicky alebo emailom v stanovenej lehote. Tovar sa spravidla zasiela prostredníctvom prepravných spoločností do všetkých štátov EU formou dobierky. Podrobný cenník prepravného je možné si vyžiadať na info@cavern.sk. Ceny uvedené v e-shope www.ruskeauta.sk platia pre registrovaných užívateľov pri nákupe tovaru prostredníctvom online objednávky cez e-shop. Ceny tovaru a jednolivé skladové zásoby môžu byť zmenené bez upozornenia zákaznkov. Zákazník má možnosť vrátiť tovar pri nespokojnosti s dodaným tvarom resp. podľa platných právnych predpisov. V prípade vrátenia tovaru z dôvodu chyby zákazníka, zákazník znáša dopravné náklady vyzniknuté pri dodaní aj vrátení tovaru. Ostatné podmienky je možné si vyžiadať na info@cavern.sk.

POZOR:

Prepravné nadrozmerných tovarov (spravidla nad 0,125m3), mimoriadne hmotnostne ťažkých tovarov (spravidla nad 50kg) sa určuje na základe presnej váhy a miesta určenia dodania. Ceny uvádzané v e-shope sú uvedené spravidla s DPH bez sumy za prepravné služby, cena prepravného sa zobrazí až po vygenerovaní objednávky. Osobitne ocenené vybrané náhradné diely môžu byť ocenené bez príslušnej sadzby DPH, v tomto prípade je potrebné k zobrazenej cene pripočítať príslušnú sadzbu DPH (20%). Spravidla sa jedná o celky dielov (nápravy, prevodovky, diferenciály, kompletné karosérie,...)

Všeobecné obchodné podmienky

§1 Predávajúci

Cavern, s.r.o.

sídlo: Tulipánová 36, 979 01 Rimavská Sobota,

prevádzka: Kraskova 4, 979 01 Rimavská Sobota

IČO: 36640247

DIČ: 2022044244

IČ DPH: SK2022044244

zapísaný v Obchodnom registri: 10690/S

Tel: 0903 555 356
Email: info@ruskeauta.sk

§2 Kupujúci

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

§3 Tovar

Tovar ponúkaný prostredníctvom internetového obchodu www.ruskeauta.sk. Upozorňujeme na skutočnosť, že nie všetky položky uvedené v eshope ruskeauta.sk má dodávateľ k dispozícii na sklade a je potrebné ich objednať. V prípade, že vám nedokážeme dodať tovar do 30 dní odo dňa objednania bude zákazník o tejto skutočnosti informovaný telefonicky alebo emailom, na číslo alebo emailovú adresu, ktoré uviedol.

§4 Objednávka

Kúpna zmluva realizovaná prostredníctvom internetového obchodu vzniká zaslaním potvrdenia na email kupujúceho počas procesu objednávky na internetovom obchode. Minimálna hodnota objednávky je stanovená na hodnotu 10,-eur bez DPH a bez prepravného, objednávky v nižšej hodnote je možné si osobne vyzdvihnúť v našej prevádzke na Kraskovej 4, 979 01 Rimavská Sobota počas otváracích hodín (PO-PIA: 08.30 - 17.00), resp. osobitne dohodnúť s predávajúcim.

§ 5 Storno objednávky

Objednávku je možné kedykoľvek zrušiť telefonicky (0903 555 356), alebo emailom na adresu predávajúceho ( info@ruskeauta.sk), bez udania dôvodu v prípade, že zo strany predávajúceho došlo k porušeniu podmienok dodania tovaru uvádzaných na stránke internetového obchodu.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku v prípade, že kupujúci uviedol v registračnom formulári a pri objednávke tovaru nepravdivé alebo zavádzajúce informácie. V prípade, že objednaný tovar z dôvodu vypredania skladových zásob nie je možné dodať, predávajúci sa zaväzuje informovať kupujúceho a dohodnúť s ním ďalší postup pri objednávke.

§ 6 Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Odstúpenie od zmluvy je možné uskutočniť do 14 kalendárnych dní od doručenia tovaru. Toto právo je možné uplatniť v listinnej podobe ale aj na trvanlivom nosiči (napr. elektronicky- emailom). Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru a je povinný predávajúcemu uhradiť aj cenu za poskytnuté služby. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy aj prostredníctvom formulára na odstúpenie. V tomto prípade ho bude predávajúci informovať o ďalšom postupe. Ak spotrebiteľ odstúpil od zmluvy, predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu vrátiť spotrebiteľovi všetky platby od neho prijaté na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov na základe zmluvy. Na splnenie tejto povinnosti má predávajúci 14 kalendárnych dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Predávajúci nie je povinný pri odstúpení od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru vrátiť spotrebiteľovi platby skôr, ako mu bude tovar doručený alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tohto tovaru predávajúcemu napríklad preukázaním podacieho lístku na pošte. Spotrebiteľ je povinný zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.  

§7 Dodacie podmienky

Predávajúci sa zaväzuje expedovať tovar označený s dostupnosťou do 24 h v nasledujúci pracovný deň od objednávky. Označenia dostupnosti v dňoch sa vzťahujú na pracovné dni. Miesto odberu - dodacia adresa tovaru je stanovená kupujúcim v procese objednávky a je možné určiť i inú adresu ako fakturačnú. Pre prípad reklamácie je potrebné uchovať si daňový doklad na základe ktorého bol tovar kupujúcim uhradený.

§ 8 Cena dopravy

Štandarný spôsob dopravy tovaru je prostredníctvom dobierky Slovenskej pošty. Cena za dopravu a balné sa Vám zobrazí po pridaní tovaru do košíka a kliknutí na košík.

§ 9 Záruka

a) Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, má právo ju neprevziať.

b) Pre uplatnenie reklamácie platí bežný reklamačný postup. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak (5 rokov a podobne). Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný tovar predávajúcemu čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry. Doručiť tovar predávajúcemu je možné osobne alebo poštou na adresu prevádzky. Predávajúci má v prípade zamietnutia reklamácie poskytnúť kupujúcemu, kópiu odborného posúdenia reklamovaného tovaru, ak bola reklamácia uplatnená do 12 mesiacov od kúpy. Tento posudok musí predávajúci poskytnúť spotrebiteľovi do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Toto odborné posúdenie musí obsahovať identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie; presnú identifikáciu posudzovaného výrobku; popis stavu výrobku; výsledok posúdenia; dátum vyhotovenia odborného posúdenia.  

c) Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým alebo nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, prípadne iným porušením záručných podmienok. Zo záruky sú tiež vyňaté závady a poškodenia tovaru, spôsobené živelnou pohromou a bežným opotrebením. Dodané náhradné diely musí montovať oprávnená osoba teda servis, ktorý je schopný dať zákazníkovi doklad o odbornej montáži.

d) Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté jej riešením.

§ 10 Ochrana osobných údajov

Kupujúci v procese objednávky vypĺňa registračný formulár v ktorom uvádza najmä svoje meno, adresu, email a ďalšie dobrovoľné údaje (v prípade právnickej osoby aj údaje firmy). Tieto údaje sú uložené v databázach potrebných pre spracovanie objednávky. Potvrdením registrácie v procese objednávky dáva kupujúci súhlas predávajúcemu so spracúvaním týchto údajov za účelom vybavenia objednávky podľa zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Je možné kedykoľvek požiadať predávajúceho o výmaz týchto údajov z databázy a predávajúci sa zaväzuje neposkytovať tieto údaje tretej osobe okrem dopravnej spoločnosti. Predávajúci môže využiť registračné údaje pre zasielanie noviniek a iných informácií týkajúcich sa internetového predaja registrovaným užívateľom až do odvolania registrovaného užívateľa.

§ 11 Záverečné ustanovenia

Potvrdením objednávky zároveň kupujúci prehlasuje, že sa pred jej vyplnením oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo "Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z." v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Dohľad nad kontrolou dodržiavania podmienok vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, Dolná 46, Banská Bystrica 974 00. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho alebo Obchodného zákonníka Slovenskej Republiky.

Želáme príjemné nakupovanie